API


check_domain($domain, $tld)
Overenie domény.

Parametre:
 • domain - doména bez koncovky
 • tld - koncovka

Vracia:
 • reg - doména je už zaregistrovaná
 • free - doména je voľná
 • inv - neplatné doménové meno
 • not_aval - doménu nie je možné zaregistrovať
 • unknown - neznáma odpoveď z registra
 • connect_error - pripojenie do registra bolo neúspešné
domain_info($domain, $tld)
Informácie o doméne.

Parametre:
 • domain - doména bez koncovky
 • tld - koncovka

Vracia:
 • free - doména nie je zaregistrovaná
 • inv - neplatné doménové meno
 • unknown - neznáma odpoveď z SK-NIC
 • connect_error - pripojenie do registra bolo neúspešné
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • domain - názov domény aj s koncovkou
  • registrant - kontakt držiteľa
  • registrar - kontakt registrátora
  • expires - dátum exspirácie, formát DD.MM.RRRR
  • ns1 - DNS server 1
  • ns2 - DNS server 2
  • ns3 - DNS server 3
  • ns4 - DNS server 4
domain_info_bulk($domains)
Hromadné informácie o domenách, maximálne 25.

Parametre:
 • domains - pole domén bez koncovky

Vracia:
 • no_perm - nemáte oprávnenie na vykonanie tejto akcie
 • too_much - bolo zaslaných viac ako 25 domén
 • connect_error - pripojenie do registra bolo neúspešné
 • ok - akcia prebehla úspešne, štruktúra dát je rovnaká ako pri domain_info()
user_info($nicid)
Informácie o kontakte.

Parametre:
 • nicid - SK-NIC kontakt

Vracia:
 • not_exists - kontakt neexistuje
 • unknown - neznáma odpoveď z registra
 • connect_error - pripojenie do registra bolo neúspešné
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • nicid - identifikátor v systéme SK-NIC
  • name - meno
  • org - obchodné meno
  • street - ulica
  • city - mesto
  • sp - provincia
  • pc - PSČ
  • cc - štát
  • phone - telefón
  • fax - fax
  • email - e-mail
  • registrar - registrátor
backorder_domain_request($domain, $tld, $registrant)
Predregistrácia domény.

Parametre:
 • domain - doména bez koncovky
 • tld - koncovka
 • registrant - kontakt držiteľa domény

Vracia:
 • no_perm - nemáte oprávnenie na vykonanie tejto akcie
 • not_ready - doména sa nenachádza v lehote 7 dní pred zmazaním
 • exists - doména už bola objednaná iným používateľom
 • free - doména nie je zaregistrovaná
 • not_exists - kontakt držiteľa neexistuje
 • credit_low - nedostatok kreditu
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • id - ID požiadavky
  • credit_balance - zostatok kreditu
get_backorders($poffset, $pcount, $fdomain=null, $fowner=null, $fstate=null)
Zoznam predregistrácií.

Parametre:
 • poffset - stránkovanie, začiatok
 • pcount - stránkovanie, počet položiek
 • fdomain - filtrovanie podľa názvu domény bez koncovky
 • fowner - filtrovanie podľa SK-NIC ID držiteľa
 • fstate - filtrovanie podľa stavu

Vracia:
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • count - počet všetkých položiek
  • requests - pole požiadaviek:
   • id - ID požiadavky
   • domain - doména bez koncovky
   • tld - koncovka
   • registrant - kontakt držiteľa
   • dateadd - dátum pridania, formát DD.MM.RRRR
   • dateok - dátum spracovania, formát DD.MM.RRRR
   • state - stav požiadavky:
    • new - pokus o registráciu ešte neprebehol
    • renewed - doména bola predĺžená pôvodným držiteľom
    • reg - neúspešná predregistrácia
    • ok - úspešná predregistrácia
get_backorder($request_id)
Informácie o predregistrácii.

Parametre:
 • request_id - ID požiadavky

Vracia:
 • not_exists - požiadavka neexistuje
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • domain - doména bez koncovky
  • tld - koncovka
  • registrant - SK-NIC ID držiteľa
  • dateadd - dátum pridania, formát DD.MM.RRRR
  • dateok - dátum spracovania, formát DD.MM.RRRR
  • state - stav požiadavky:
   • new - pokus o registráciu ešte neprebehol
   • renewed - doména bola predĺžená pôvodným držiteľom
   • reg - neúspešná predregistrácia
   • ok - úspešná predregistrácia
backorder_cancel($request_id)
Stornovanie predregistrácie.

Parametre:
 • request_id - ID požiadavky

Vracia:
 • not_exists - zadaná doména nie je v predregistrácii
 • cannot - doménu nie je možné zrušiť z predregistrácie, pretože je v stave DOM_DEL alebo už prebehol pokus o jej registráciu
 • connect_error - pripojenie do registra bolo neúspešné
 • ok - akcia prebehla úspešne
get_requests($poffset, $pcount, $fid=null, $fdomain=null, $ftld=null, $ftype=null, $fstate=null)
Zoznam požiadaviek.

Parametre:
 • poffset - stránkovanie, začiatok
 • pcount - stránkovanie, počet položiek
 • fid - filtrovanie podľa ID
 • fdomain - filtrovanie podľa názvu domény bez koncovky
 • ftld - filtrovanie podľa koncovky
 • ftype - filtrovanie podľa typu
 • fstate - filtrovanie podľa stavu

Vracia:
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • domain - doména bez koncovky [vždy okrem hromadných žiadostí]
  • tld - koncovka [vždy okrem hromadných žiadostí]
  • dateadd - dátum a čas pridania formát DD.MM.RRRR HH:MM:SS
  • dateok - dátum a čas spracovania formát DD.MM.RRRR HH:MM:SS
  • type - typ požiadavky:
   • Rovnaké typy ako pri funkcii get_request() .
  • state - stav požiadavky:
   • Rovnaké stavy ako pri funkcii get_request() .
get_request($request_id)
Informácie o požiadavke.

Parametre:
 • request_id - ID požiadavky

Vracia:
 • not_exists - požiadavka neexistuje
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • id - ID požiadavky
  • dateadd - dátum a čas prijatia formát DD.MM.RRRR HH:MM:SS
  • dateok - dátum a čas spracovania formát DD.MM.RRRR HH:MM:SS
  • type - typ požiadavky:
   • D - zmena DNS serverov
   • P - predĺženie domény
   • R - registrácia domény
   • T - transfer
   • RN - registrácia NSSetu
   • RC - registrácia kontaktu
   • MC - úprava kontaktu
   • MD - úprava domény
  • state - stav požiadavky:
   • new - požiadavka ešte nebola spracovaná
   • not_ready - doména nie je pripravená na úhradu
   • inv_domain - neplatné / neexistujúce doménove meno
   • inv_state - doména je v stave, v ktorom nie je možné vykonať zadanú akciu [transfer]
   • not_exists - doména na konte neexistuje (môže vzniknúť pri zmene držiteľa domény, ktorá využíva náš lokálny kontakt) [zmena držiteľa]
   • reg - doména je už zaregistrovaná [registrácia]
   • inv_ns - neplatný DNS server [registrácia, zmena DNS]
   • inv_ip - IP adresa pre niektorý z DNS serverov, ktorý sa zhoduje s doménou, nebola zadaná alebo je neplatná [registrácia, zmena DNS]
   • inv_ip2 - bola zadaná IP adresa pre niektorý z DNS serverov, ktorý sa nezhoduje s doménou [registrácia, zmena DNS]
   • processing - požiadavka sa práve spracováva (tento stav je bezpečné ignorovať)
   • internal_error - chyba v našom systéme (tento stav je bezpečné ignorovať)
   • ok - požiadavka úspešne spracovaná, ďalšie dáta sú vrátené iba pri tomto stave
  • domain - doména bez koncovky
  • tld - koncovka
expired_list()
Zoznam exspirujúich domén. Zoznam je aktualizovaný každý deň od 13:30.

Vracia:
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • domain - názov domény bez koncovky
  • date - dátum zmazania domény, formát DD.MM.RRRR
  • pagerank - Google PageRank
get_domains($poffset, $pcount, $fdomain=null, $ftld=null, $fexpirationfrom=null, $fexpirationto=null)
Zoznam domén na Vašom konte.

Parametre:
 • poffset - stránkovanie, začiatok
 • pcount - stránkovanie, počet položiek
 • fdomain - filtrovanie podľa názvu domény bez koncovky
 • ftld - filtrovanie podľa koncovky
 • fexpirationfrom - filtrovanie podľa dátumu exspirácie (od)
 • fexpirationto - filtrovanie podľa dátumu exspirácie (do)

Vracia:
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • count - počet všetkých položiek
  • domains - domény:
   • domain - doména bez koncovky
   • tld - koncovka
   • expiration - dátum exspirácie, formát DD.MM.RRRR
get_domain($domain, $tld)
Informácie o doméne.

Parametre:
 • domain - doména bez koncovky
 • tld - koncovka

Vracia:
 • not_exists - doména neexistuje
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • id - ID domény
  • domain - doména bez koncovky
  • tld - koncovka
  • expiration - dátum exspirácie, formát DD.MM.RRRR
  • notify - hodnoty:
   • 0 - notifikácie o exspirácii sa neodosielajú
   • 1 - notifikácie o exspirácii sa odosielajú
  • authid - AUTH-ID
poll_message()
Zobrazenie najstaršej správy z fronty správ.

Vracia:
 • empty - fronta správ je prázdna
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • id - ID správy
  • count - počet všetkých položiek
  • message - správa:
   • event - text správy:
    • OWNER CHANGED - doména zmenila držiteľa
    • DNS - na doméne došlo ku zmene DNS serverov
    • TRANSFERRED IN - doména bola úspešne prevedená pod našu spoločnosť
    • TRANSFERRED OUT - doména bola prevedená k inému registrátorovi
    • MOVED IN - doména bola úspešne prevedená na Vaše konto
    • MOVED OUT - doména bola prevedená na konto iného používateľa
    • OK - doména vošla do stavu DOM_OK (zaplatená)
    • EXPIRED - doména vošla do stavu DOM_EXP (exspirovaná)
    • DELETED - doména vošla do stavu DOM_DEL (vymazaná) (vzniká len pri domenách, ktoré používajú náš lokálny kontakt)
   • domain - doména bez koncovky, ktorej sa správa týka (nepovinné)
   • tld - koncovka (nepovinné)
ack_message($message_id)
Zmazanie správy z fronty správ.

Parametre:
 • message_id - ID správy

Vracia:
 • not_exists - správa neexistuje
 • ok - akcia prebehla úspešne
get_waiting_payments($poffset, $pcount, $fdomain=null, $ftld=null, $ftype=null)
Zoznam domén čakajúcich na úhradu.

Parametre:
 • poffset - stránkovanie, začiatok
 • pcount - stránkovanie, počet položiek
 • fdomain - filtrovanie podľa názvu domény bez koncovky
 • ftld - filtrovanie podľa koncovky
 • ftype - filtrovanie podľa typu

Vracia:
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • id_domain - ID domény
  • domain - doména bez koncovky
  • tld - koncovka
  • type - typ úhrady
  • expiration - dátum exspirácie, formát DD.MM.RRRR
get_domain_move_password($domain, $tld, $password)
Vygenerovanie hesla pre presun domény na iné konto. Heslo je platné 7 dní a po úspešnom presune sa vynuluje.

Parametre:
 • domain - doména bez koncovky
 • tld - koncovka
 • password - heslo do Web Admina

Vracia:
 • not_exists - doména neexistuje
 • inv_password - neplatné heslo
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • password - heslo pre presun
move_domain($domain, $tld, $password)
Presun domény z iného konta na Vaše.

Parametre:
 • domain - doména bez koncovky
 • tld - koncovka
 • password - heslo pre presun domény

Vracia:
 • inv_password - neplatné heslo
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • id - ID domény
register_nsset_cz_request($name, $tech, $ns1, $ns2, $ns3=null, $ns4=null, $ip1=null, $ip2=null, $ip3=null, $ip4=null)
TODO

Parametre:

Vracia:
create_contact_request($tld, $contacts)
Vytvorenie kontaktu.

Parametre:
 • tld - hodnoty:
  • cz - kontakt pre .cz domény
  • sk - kontakt pre .sk domény
 • contacts - kontakty:
  • registrant - držiteľ:
   • regid - názov kontaktu
   • data - pole údajov:
    • name - meno
    • surname - priezvisko
    • org - obchodné meno (nepovinné)
    • street - ulica
    • city - mesto
    • pc - PSČ
    • sp - provincia (nepovinné)
    • cc - ISO kód štátu
    • phone - telefón formát +421 123456789
    • fax - fax (nepovinné)
    • email - e-mail

Vracia:
 • inv_tld - neplatný parameter 'tld'
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • id - ID požiadavky
modify_contact_request($cid, $contacts)
Upravenie kontaktu.

Parametre:
 • cid - ID kontaktu z nášho systému
 • contacts - kontakty:
  • registrant - držiteľ:
   • data - pole údajov:
    • name - meno
    • surname - priezvisko
    • org - obchodné meno (nepovinné)
    • street - ulica
    • city - mesto
    • pc - PSČ
    • sp - provincia (nepovinné)
    • cc - ISO kód štátu
    • phone - telefón formát +421 123456789
    • fax - fax (nepovinné)
    • email - e-mail

Vracia:
 • not_exists - kontakt neexistuje
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • id - ID požiadavky
send_authid_cz($domain)
TODO

Parametre:

Vracia:
create_domain_request($domain, $tld, $nss, $contacts)
Registrácia domény.

Parametre:
 • domain - doména bez koncovky
 • tld - koncovka
 • nss - DNS servery:
  • nsset:
   • id - ID NSSetu
  • hosts - pole DNS serverov:
   • host - DNS server
   • ipv4 - IPv4 adresa DNS servera (glue záznam) (nepovinné)
   • ipv6 - IPv6 adresa DNS servera (glue záznam) (nepovinné)
 • contacts - kontakty:
  • registrant - držiteľ:
   • regid - názov kontaktu (ak to register podporuje)
   • data - pole údajov:
    • name - meno
    • surname - priezvisko
    • org - obchodné meno (nepovinné)
    • street - ulica
    • city - mesto
    • pc - PSČ
    • sp - provincia (nepovinné)
    • cc - ISO kód štátu
    • phone - telefón formát +421 123456789
    • fax - fax (nepovinné)
    • email - e-mail
  • admin - administratívny kontakt:
   • regid - názov kontaktu (ak to register podporuje)
   • data - pole údajov:
    • name - meno
    • surname - priezvisko
    • org - obchodné meno (nepovinné)
    • street - ulica
    • city - mesto
    • pc - PSČ
    • sp - provincia (nepovinné)
    • cc - ISO kód štátu
    • phone - telefón formát +421 123456789
    • fax - fax (nepovinné)
    • email - e-mail
  • tech - technický kontakt:
   • regid - názov kontaktu (ak to register podporuje)
   • data - pole údajov:
    • name - meno
    • surname - priezvisko
    • org - obchodné meno (nepovinné)
    • street - ulica
    • city - mesto
    • pc - PSČ
    • sp - provincia (nepovinné)
    • cc - ISO kód štátu
    • phone - telefón formát +421 123456789
    • fax - fax (nepovinné)
    • email - e-mail
  • billing - platobný kontakt:
   • regid - názov kontaktu (ak to register podporuje)
   • data - pole údajov:
    • name - meno
    • surname - priezvisko
    • org - obchodné meno (nepovinné)
    • street - ulica
    • city - mesto
    • pc - PSČ
    • sp - provincia (nepovinné)
    • cc - ISO kód štátu
    • phone - telefón formát +421 123456789
    • fax - fax (nepovinné)
    • email - e-mail

Vracia:
 • inv_tld - neplatný parameter 'tld'
 • invalid_registrant_contact - neplatný kontakt držiteľa
 • invalid_tech_contact - neplatný technický kontakt
 • invalid_admin_contact - neplatný administratívny kontakt
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • id - ID požiadavky
renew_domain_request($domain, $tld)
Predĺženie domény.

Parametre:
 • domain - doména bez koncovky
 • tld - koncovka

Vracia:
 • inv_domain - doména neexistuje
 • inv_tld - neplatný parameter 'tld'
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • id - ID požiadavky
modify_ns_request($domain, $tld, $nss)
Zmena DNS serverov.

Parametre:
 • domain - doména bez koncovky
 • tld - koncovka
 • nss - DNS servery:
  • nsset:
   • id - ID NSSetu
  • hosts - pole DNS serverov:
   • host - DNS server
   • ipv4 - IPv4 adresa DNS servera (glue záznam) (nepovinné)
   • ipv6 - IPv6 adresa DNS servera (glue záznam) (nepovinné)

Vracia:
 • inv_domain - doména neexistuje
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • id - ID požiadavky
modify_domain_request($domain, $tld, $contacts)
Úprava parametrov domény.

Parametre:
 • domain - doména bez koncovky
 • tld - koncovka
 • contacts - kontakty:
  • registrant - držiteľ:
   • regid - názov kontaktu (ak to register podporuje)
   • data - pole údajov:
    • name - meno
    • surname - priezvisko
    • org - obchodné meno (nepovinné)
    • street - ulica
    • city - mesto
    • pc - PSČ
    • sp - provincia (nepovinné)
    • cc - ISO kód štátu
    • phone - telefón formát +421 123456789
    • fax - fax (nepovinné)
    • email - e-mail

Vracia:
 • inv_tld - neplatný parameter 'tld'
 • inv_domain - doména neexistuje
 • invalid_registrant_contact -
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • id - ID požiadavky
transfer_domain_request($domain, $tld, $authid)
Zahájenie transferu domény.

Parametre:
 • domain - doména bez koncovky
 • tld - koncovka
 • authid - AUTH-ID kód (nepovinné)

Vracia:
 • inv_tld - neplatný parameter 'tld'
 • ok - akcia prebehla úspešne:
  • id - ID požiadavky